แนะนำรายวิชา

รายวิชา   :   ง20245   คอมพิวเตอร์5

ประเภท    :  รายวิชาเพิ่มเติม

ชั้น             :  มัธยมศึกษาปีที่ 3

เวลา          :  40 ชั่วโมง

จำนวน      :  1.0  หน่วยกิต

ครูผู้สอน  :  นางสาวอรณิชชา   หาชื่น

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ง  ๒. ๑  เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี  ออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่องใช้ หรือวิธีการ  ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์   เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต  สังคม สิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการจัด

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาหลักการโปรแกรมและเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน หลักการทำโครงงานและทำโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน การพัฒนาโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงาน

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการโปรแกรม  หลักการทำโครงงาน และสามารถเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน และพัฒนาชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวันตามหลักการทำโครงงานอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ   มีทักษะในการนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงาน

โฆษณา

แนวคิดการเขียนโปรแกรม

หลายครั้งที่programต้องเริ่มสอนเขียนโปรแกรม ให้นักเรียนกลุ่มใหม่ และก็ต้องบอกเล่า ด้วยประโยคเดิมทุกครั้งว่า “การเขียนโปรแกรมทุกภาษานั้นเหมือนกัน” สิ่งที่แตกต่างกัน ของแต่ละภาษาคือ syntax แต่สิ่งที่เหมือนกันของทุกภาษาคือ การใช้ประสบการณ์จากภาษาหนึ่ง ไปใช้ในอีกภาษาหนึ่งได้ ด้วยการซึมซับ เรื่องของ Structure Programming จนเข้าใจ เพื่อควบคุมในสิ่งที่คล้าย ๆ กันคือ input, process และ output ซึ่งหมายความว่าถ้าท่านเขียนโปรแกรมอะไรในภาษาหนึ่งได้แล้ว การเขียนโปรแกรมแบบนั้น ในภาษาอื่นย่อมไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เพียงแต่ต้องศึกษาถึง syntax หรือ รูปแบบการเขียนของภาษาใหม่นั้นเพิ่มเติม แล้วนำประสบการณ์ที่เคยเขียน ไปสั่งให้ภาษาใหม่ทำงานตามต้องการ ผมจึงมักสนับสนุนให้นักเรียน ได้ศึกษาภาษาที่ไม่มีตัวช่วยมาก เพื่อให้เข้าใจในหลักการ และขั้นตอนการทำงาน อย่างละเอียดชัดเจน จากการทำงานของตัวแปรภาษาที่มีตัวช่วยน้อย ทำงานบน dos สามารถแปลเป็น exeและ นำไปใช้ได้โดยไม่ยุ่งยาก เช่น c, pascal, basic, fox… หรือ clipper เป็นต้น

test_animoto

คำอธิบายรายวิชา ง20246

       

        ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ  ขั้นตอนวิธี  วิเคราะห์ปัญหา  เขียนโปรแกรมกระบวนการทำงานในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์  ตรรกะกับเซต  ตรรกะกับการแก้โจทย์ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์  การเขียนผังงาน

ประวัติ>> ครูอรณิชชา

ครู อรณิชชา  หาชื่น

สอนวิชา:  การงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับ ม.2-3

น่ารัก